Політична культура

Політична культура - 1. Сукупність політичних знань, духовних цінностей, принципів, засобів політичної діяльності, політичного досвіду й традицій. 2. Ступінь політичного розвитку й активності людини, вміння впроваджувати політичні знання у практику. 3. Процес, засіб, форма реалізації політичних знань, ціннісних орієнтацій людини. Тобто «політична культура» - це культура політичного мислення й політичної діяльності людини в суспільстві. Термін «політична культура» вперше було використано німецьким філософомпросвітником Й. Гердером у XVIII ст. Концепції політичної культури були сформовані західними політологами Г. Алмондом, С. Вебером, А. Ліпсетом, М. Дюверже у XX ст.

Головним елементом політичної культури є політичний світогляд - складник загального світогляду окремої людини, групи чи соціальної спільноти. Значний вплив на характер політичних орієнтацій, симпатій і антипатій людей має існуюча в суспільстві система світоглядних позицій і ціннісно-нормативних настанов, фундаментальні погляди на людину, суспільство і світ у цілому.

У процесі політичної діяльності людина формує своє ставлення до влади,її можливостей та повноважень, визначається щодо своїх громадянських прав та обов'язків, активно прилучається до політичного життя суспільства або свідомо відходить від політики.Основними моделями політичної культури є тоталітарно-авторитарна (характеризується переважанням колективістських якостей громадянина над індивідуальними) і ліберально-демократична (орієнтується на забезпечення політичних прав та свобод громадянина регламентацією діяльності суспільства через правове регулювання). Політична культура виконує важливі функції в політичному житті суспільства. Вона забезпечує втілення соціальних і національних інтересів. її реалізація пов'язана з теоретичним осмисленням політичного життя та використанням політичних знань у практичній діяльності політичних партій, державних органів, функціонування політичної системивсього суспільства. Важливою її функцією є виховання - формування особистості на основі цінностей та норм, які відповідають певним соціальним та національним інтересам.