Політологія

Політологія (від грец. politike" — державнадіяльність і logos — слово, вчення, наука) — галузь науки, що вивчає політичну організацію і політичне життясуспільства.

Об'єктом політологіїє державно-організовані зв'язки, відносини; політична влада, її сутність, структура, механізми; соціальні спільності (групи, класи, нації тощо) та їх інтереси; політичні й суспільні організації (партії, профспілки, рухи тощо); ідеологічні системи, через які відбувається формування суспільної думки. Закономірності, що виявляються в політичній науці й характеризують тенденцію розвитку та використання влади, мають системний характер. До них належать: політико-економічні (відображають співвідношення між економічним базисом і політичною владою); політико-соціальні (характеризують розвиток політичної влади як особливої системи зі своєю логікою й структурою). Усвідомлення змісту політології здійснюється через категоріальний апарат: політика, влада, демократія, свобода, політична система, політична еліта, політична партія, політична культура, політичний процес, політичний режимта ін.

Політологія користується такими методами: соціологічний, культурологічний, функціональний, інституціональний, антропологічний, психологічний, історичний, прогностичний, математичний та ін. Політологія пов'язана із життям суспільства. її суспільне призначення визначається такими функціями, як пізнавальна (знання про різні галузі політичного життя, розкриває закономірності й перспективи політичних процесів); раціоналізації суспільного життя (роз'яснення складних політичних процесів та їх механізму); нормативно-ціннісна (розробка певних цінностей та ідеалів політичного життя, побудова певного типу суспільства, найефективнішої, гуманістичної, політичної системи); прогностична (передбачення тенденцій й розвитку політичного життя суспільства).

Роль політичної науки в суспільстві полягає в необхідності утвердження достовірних знань про політику, об'єктивної інформації про політичні процеси, запобіганні політичним помилкам і т. ін.