Ідеологія

Ідеологія (від грец. idea - початок, основа, первообраз і logos - слово, поняття, вчення) - один з найчіткіше виражених комплексів духовного життя суспільства, який відображає сукупність поглядів, ідей, цілей та ідеалів людей, що характеризують їхню самосвідомість, відношення до дійсності та становище у конкретно-історичних умовах суспільного життя.

Ідеологія - феномен диференціації (економічної, соціальної, політичної, національної, демографічної, статевовікової тощо) людського життя, спосіб самовираження і самообгрунтування цієї диференціації для надання їй усталеної чи видозміненої форми існування. Репрезентуючи будь-яку проблемну галузь суспільного життя, ідеологія намагається поставити її у центр теоретичної доктрини, яка претендує на системність, логічність і завершеність. Проте однобічність посилок і зорієнтованість на локальний соціальний контекст надають ідеології аналогічності і суперечливості, тому вона не може реально функціонувати без ірраціональних (що не потребують доказів) настанов, які створюють умови цілісного її переживання та ідентифікації індивіда з носіями тієї ж самої ідеології.

Оскільки ідеологія зорієнтована на колективну свідомість, то неминучою є невідповідність (і навіть конфлікт) між ідеологією та індивідуальним світоглядом. Останнє є як перешкодою на шляху до повної ідеологізації, так і передумовою зміни ідеології та появи її нових видів. Найбільший ідеологічний простір у сучасному світі посідає політична ідеологія , покликана консолідувати людей для досягнення певних політичних цілей, а також підтримувати владу або боротьбу за неї. Політична ідеологія - найбільш рухома й мінлива. У XX ст. були періоди деідеологізації і реідеологізації, зміни векторів багатьох політичних течій (консерватизму - на неоконсерватизм, лібералізму - на неолібералізм, марксизму - на неомарксизм). Для кінця XX ст. характерна етизація ідеології із зосередженням уваги на пріоритеті загальнолюдських цінностей і відповідальності за майбутнє людства.