Суспільне життя

Суспільне життя — реальний цілісний процес існування, розвитку і взаємодії соціальних суб'єктів (осіб, соціальних спільнот, суспільства), що відбувається в конкретно-історичних умовах і характеризується певною системою форм діяльності, відносин, спілкування й духовного освоєння та перетворення дійсності людиною. Специфічною рисою суспільного життя, порівняно з життям тварин, є те, що воно постає як єдність матеріального й духовного, стихійного й свідомого начал; тваринне життя — як гра суто стихійних, природних сил. Постаючи як триєдиний процес самозбереження, самооновлення і взаємодії соціальних організмів, суспільне життя не редукується до причинно-наслідкової залежності чи мережі таких залежностей духовного від матеріального чи навпаки. Суспільна свідомість і суспільне буття є лише абстракціями, моментами життєдіяльного й соціального цілого як їх реальної основи, що зумовлює їх сутність і характер взаємовпливу.

Атрибутивною ознакою суспільного життя є його дисперсність, оскільки в певному розумінні воно постає як ієрархія життєвих виявів соціальних індивідів (людства, цивілізації, етносів, осіб) монадної природи. Кожний із цих індивідів довільного рівня постає як монада, тобто уособлення і відтворення цілого, головних його закономірностей, ритмів і формоутворень. Однак повною мірою таке уособлення і відтворення відбувається лише на рівні людства. Ця єдність не виступає у вигляді моністичної суперсистеми чи монолінійної послідовності, вона постає як розмаїття різномасштабних живих культурноісторичних індивідів, у кожному з яких — від цивілізації до особи — відтворюється і втілюється, але вже крізь призму його унікальних специфікацій, всесвітньоісторичний процес загалом. За такого підходу суспільне життя постає як сукупна життєдіяльність усіх соціальноісторичних індивідів, їх самоідентифікації, самоутвердження і самореалізації, в ході яких кожний з цих індивідів відкриває для себе заново і збагачує своїм, тільки йому притаманним екзистенційним досвідом, інваріантні структури і неминущі цінності загальнолюдського характеру.