Об'єкт історичної науки

Об'єкт історичної науки - історична дійсність, процес, події, явища і фрагменти історичного розвитку, його дійові особи, вся сукупність умов, що характеризують життя суспільства і впливають на нього, тобто все, на що спрямовано пізнавальну функцію історичної науки. Об'єкт історичного пізнання дуже близький до джерельної бази, але не тотожний їй. Домінантним об'єктом історичної науки є сам суб'єкт історичного процесу, тобто його рушій, творець, а в цій ролі виступають люди та результати їхньої діяльності. Ці результати віддзеркалюються в природно-історичних фактах, речових, писемних та усних пам'ятках, які в ході історичного пізнання набувають функції історичного джерела. Між історичним джерелом та історичним фактом завжди стоїть історик, його науково-пізнавальна діяльність. Історичні факти, на відміну від природознавчих, здебільшого не піддаються спостереженню, живому сприйняттю, вони не можуть відтворюватись експериментально, мають уривчастий і вибірковий характер.

Отже, емпіричну базу історичного пізнання становлять не самі джерела, а історичні факти, які виникли на підставі наукового, критичного дослідження всієї сукупності та розмаїття історичних джерел (див. Джерела історичні). Таке загальне визначення об'єкта історичної науки та його коментар дають ключ для конкретизації об'єкта кожного компонента й кожної галузі історичного знання, кожного реального історичного дослідження. Так, об'єктом політичноїісторії постає опосередкована в історичних фактах діяльність політичних партій, рухів, об'єднань, їхніх лідерів, державних установ, політичний устрій певної країни або групи країн. Об'єктом історії української культури є історичні факти, що відображають розвиток освіти, науки, літератури, мистецтва, діяльність інтелігенції, культурно-освітніх і мистецьких установ та інституцій, політику держави в царині культури, духовності. Об'єкт історії міжнародних відносин- діяльність державних та міждержавних інституцій у сфері зовнішньої політики та міжнародних відносин, дипломатичних служб, їх діячів, що знайшла відображення у відповідних джерелах та історичних фактах.

Об'єкт історичної науки - це насамперед об'єкт історичного пізнання. Його визначення належить до методологічних засад історичного дослідження і відіграє важливу роль у пошуку джерел, їх опрацюванні, критиці, інтерпретації, встановленні достовірності історичного знання.

Об'єкт і предмет історичної науки різняться між собою, хоча в окремих історичних дисциплінах вони збігаються або майже збігаються (сфрагістика, геральдика, нумізматика та ін.). Таким чином, об'єктом історичної науки є все те, що протистоїть суб'єктові, тобто пізнавальній діяльності історика. Він існує незалежно від історика, уособлюється в історичних джерелах і фактах, служить основою створення правдивої, об'єктивної історії.