Архівознавство

Архівознавство (від лат. archivum - місце зберігання документів) - галузь історичної науки, що вивчає історію, теорію і практику архівної справи, її правові та економічні засади, принципи формування й використання архівних комплексів, технологію зберігання та реставрації документальних матеріалів. Як наука архівознавство почало формуватися в Європі у середині XIX ст. Розвиток архівознавства в Україні пов'язаний з іменами М. Максимовича, М. Костомарова. П. Куліша, В. Антоновича, Д. Багалія, М. Грушевського, В. Романовського, В. Веретенникова, В. Стрельського та ін. Перші архіви виникли близько 3 тис. років тому. Були відомі в Стародавньому Єгипті, Вавилоні, Греції та Римі.

На території сучасної України перші архіви виникли за часів Київської Русі та ГалицькоВолинськоїдержави. У XI-XIII ст. при дворах давньоруських князів зберігалися важливі документи, проте з різних причин вони не дійшли до наших днів. Документи козацько-гетьманської доби зберігалися у Генеральній та полкових військових канцеляріях. Плідну роботу в галузі архівознавства проводила Київська археографічна комісія, а в 1852 р. у Києві було створено архів давніх актів. У другій пол. XIX ст. в Росії та Україні було створено губернські архівні комісії, які відіграли важливу роль у збиранні та збереженні архівних документів.

Нині в Україні існує широка мережа центральних, обласних, міських, районних, а також галузевих архівів, діяльність яких регламентується прийнятим у 1993 р. законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи». З 1944 р. в Київському Університеті ім. Т. Шевченка функціонує архівознавча кафедра. У 1994 р. засновано Український державний науководослідний інститут архівної справи та документознавства, як центр, що координує дослідження з архівознавства. У Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського працює Інститут архівознавства. Як комплексна наука про архівну справу, А. тісно пов'язане з іншими науками і навчальними дисциплінами: історією, правом, джерелознавством (див. Джерелознавство історичне), археографією, палеографією, сфрагістикою, геральдикою, хімією, фізикою та ін.