Етнологія. Місце етнології в системі гуманітарних наук.

Етнологія (від грец. ethnos — народ і logos — поняття, вчення, букв, народознавство) — наука про народи й культури світу, їхню взаємодію та систему етнічності (наявність кількох народознавчих дисциплін у різних країнах, які з певною мірою умовності можна назвати дисциплінами-двійниками, — етнографії, культурної антропології та ін. — зумовлена історичними особливостями формування науки, теоретико-методологічними розбіжностями її національних шкіл, різним окресленням предметної сфери цієї науки тощо).

Хоча термін «Етнологія» був введений у науковий обіг у 1784 р. О. Шаванном, своїм поширенням він завдячує А. М. Амперу (кінець 2 0 — поч. 30х pp. XIX ст.), який визначив її місце серед гуманітарних наук поряд з археологією, історією.

У процесі розвитку предметна сфера і статус етнології неодноразово змінювалися. На першому етапі існування етнологія включала в себе фізичну антропологію. З серед. XIX ст. виникає тенденція протиставляти етнологію і антропологію. Пізніше її розглядали як складову соціальну частину антропології.

Етнологія сприймалась і як описова дисципліна, матеріали якої узагальнювалися соціологією. Існує також погляд на Е. як науку про народи (переважно «примітивні»), тоді як етнографія розглядається як сукупність емпіричних відомостей про них. Нарешті етнографія, етнологія та антропологія розглядаються як три послідовні етапи в процесі наукового пізнання культури людства.

Нині на Заході вона функціонує як галузь теоретичного народознавства.

В Україні терміни «Етнологія» і «етнографія» спочатку вживалися як синоніми. Тільки на межі XIX XX ст. визначилася певна понятійна відмінність між ними. Назва «етнографія» охоплювала здебільшого фіксації та описи матеріалів із побуту й різних галузей народної культури, в т. ч. й фольклор; поняттям «Е». позначалися праці про народ і його культуру дослідницького теоретичного характеру. У 30х pp. у радянській народознавчій науці Е. як «сурогат буржуазного суспільствознавства» була замінена етнографією, яка за рахунок останньої розширила свою предметну сферу. Сьогодні відбувається суперечливий процес повернення Е. до життя.