Громадянське суспільство

Громадянськесуспільство - поняття, що з'явилось в XVII- XVIII ст. у працях Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж. Ж. Руссо, Ш. Монтеск'є та ін., які ототожнювали з громадянським суспільством не будь-яку державу, а таку, яка заснована на суспільній угоді та відбиває інтереси громадян. Вони, однак, вважали, що реальна держава частіше чинить тиск на громадянське суспільство. Г. Гегель підкреслював історичну зумовленість виникнення громадянського суспільства, К. Маркс вважав, що громадянське суспільство становить форму, в якій здійснюється економічний розвиток. Сучасні науковці стверджують, що нині кордонів між громадянським суспільством і державою практично немає, що держава втручається в рішення всіх фундаментальних економічних і соціальних проблем. Загальним для них є діюча особа громадянського суспільства- людина як особистість, яка має певну систему потреб, інтересів, цінностей. Можливість реалізовувати цю систему перетворює людину на головного учасника суспільного розвитку, члена громадянського суспільства.

Громадянське суспільство - соціальний простір, у якому люди взаємодіють один з одним як незалежні один від одного і від держави індивіди. Це водночас система забезпечення життєдіяльності соціальної, соціо-культурної та духовної сфер, система незалежних від держави суспільних інститутів і відносин, які забезпечують умови для самореалізації окремих індивідів і колективів, реалізації особистих інтересів і потреб (індивідуальних або колективних). Оскільки громадянське суспільство - це система відносин, то її не можна уявити без національних, релігійних традицій, звичаїв, міфів, символів, стереотипів поведінки, морально-етичних норм, цінностей і т. п.

Головна умова існування громадянського суспільства - особистість, її право на самореалізацію. Воно базується на визнанні права індивідуальної особистої свободи. Громадянське суспільство забезпечує права людини (життя, свободу і т. п.), а держава - права громадянина (політичні права). Тому громадянське суспільство передбачає розмежування між правами людини і правами громадянина.