Стани суспільні. Що таке суспільний стан та станове суспільство?

Стани суспільні — традиційні, відносно замкнуті соціальні групи доіндустріального суспільства, що різнилися спадковими юридично фіксованим статусом, правами, обов'язками та моральними нормами. В соціальній структурі доіндустріального суспільства суспільні стани пов'язані з класовим поділом, але їх чисельність переважає чисельність класів унаслідок розмаїття форм і засобів позаекономічного примусу.

Формування суспільних станів — тривалий процес, перебіг якого варіювався в різних суспільствах, він пов'язаний з формуванням і закріпленням у праві майнової нерівності й соціальних функцій. Порівняно з кастами як своєрідною вихідною становою формою, де принцип спадковості абсолютний, в С. с. цей принцип не є єдиним — належність до певного суспільного стану може купуватися, даруватися верховною владою. В Європі класичним зразком станової організації є Франція — з XIV ст. до Великої французької революції — з поділом на ієрархізовані суспільні стани духовенства, дворянства і третій стан.

Кожний суспільний стан посилав своїх представників до органів станового представництва — Генеральних штатів; мав свої чітко окреслені права, привілеї та обов'язки (напр., перші два суспільні стани були звільнені від державних податків, мали переважне право доступу до державних посад, свій стиль життя тощо).

У слов'ян становий поділ чіткого вияву набув у Росії, де формування суспільних станів триває з серед. XVI ст., з початку об'єднання руських земель у єдину державу — від спочатку строкового й дрібного станового поділу до поступового зміцнення стану дворянства й одночасного збільшення неповноцінності інших суспільних станів. З часів Маніфесту про вільність дворянства (1762 р.) і жалуваної грамоти дворянству (1785 р.) в Росії було запроваджено становий поділ на дворянство, духовенство, селянство, купецтво і міщанство (див. Міщани), що проіснував до Лютневої революції 1917 р. В Азії поділ на суспільні стани набув різних форм — від жорсткої кастової системи в Індії до майже повної відсутності станових ознак у Бірмі. З переходом до індустріального суспільства, мірою того, як ієрархія спадкових, з особистісними моментами, залежностей поступається місцем юридичній рівності всіх перед законом.