Маргіналістика

Маргіналістика (від лат. marginis, m a r g o — край, межа)—спеціальна історична дисципліна, що вивчає записи на берегах, обкладинках та незаповнених сторінках рукописних і друкованих книг, що з'явилися після остаточного завершення авторської роботи над текстом або видання.

Об'єктом дослідження маргіналістикм є записи (авторські, вкладні, читацькі, дарчі) незалежно від їх змісту, власницької чи хронологічної належності. Предметом М. є вивчення походження та історії виникнення записів і позначок, місце їх розташування, авторська й хронологічна належність, форми фіксації, характер і зміст інформації, вміщеної в записах, прийоми і методи її здобуття та інтерпретації. Традиція залишення приміток на берегах рукописів бере свій початок з часів поширення писемності, на книжках — від виникнення книгодрукування.

Записи розрізняють за походженням — вкладні, дарчі, власницькі, купівельні або побутового характеру, історичні нотатки, приписки до тексту; за типологією — позначки на полях, записи у вигляді заголовків, цілі фразицитати, приписки наприкінці тексту; за характером і розміром — окремі слова, фрази, позначки, окремі знаки. Відповідно до характеру маргіналії виконували певну, властиву тільки їм функцію. Так, власницькі, дарчі, вкладні записи, яким надавався юридичний статус, обґрунтовували право власності на книжку.

Різняться записи також за змістом — є такі, що стосуються самого тексту, дають йому оцінку, висловлюють згоду з ним або свідчать про неприйняття тієї чи тієї думки, ідеї, й такі, що не мають стосунку до тексту; за графікою написання, способами нанесення інформації (чорнило, олівець), за часом написання, за належністю (авторством) тощо. Хоча всім записам властива фрагментарність та суб'єктивізм, вони дають змогу встановити соціальний склад власників і читачів книг, зрозуміти їхні читацькі запити, вказують на рівень освіченості й культури певних верств суспільства. Надзвичайну цінність становлять маргіналії, в яких зафіксовано місцеві події, що здебільшого не потрапляли до хронік загальнодержавного значення. Унікальними історичними джерелами для вивчення питань соціальної психології є маргіналії, в яких відображено духовний світ читачів і власників книг, факти їх повсякденного буття.

Починаючи з 1957 р. у Веймарі (Німеччина) виходить спеціальний журнал «Marginalien: Zeit Buchkunst und Bibliophilie» («Маргіналії: Журнал мистецтва та бібліофілії»). Подібні видання є і в інших країнах.