Метрологія

Метрологія (від грец. metron — міра і logos—слово, вчення) — 1. Наука про вимірювання з великою точністю. її головним завданням є створення точних одиниць виміру — еталонів. Для створення зразків вимірів метрологія розробляє методику вимірювань, що дає змогу досягти точності, необхідної для наукових та практичних цілей. 2. Допоміжна історична дисципліна, що вивчає історію складання систем мір, назви одиниць виміру, співвідношення різних мір минулого, а також одиниці обкладення і податкового ліку, тобто одиниці виміру в їх історичному розвитку.

Завданням історичної метрології є встановлення реального обсягу мір, розгляд їх кількісного співвідношення, відповідності сучасним метричним вимірам. Об'єктом вивчення є міри довжини, площі, об'єму, маси тощо в їхньому розвитку, предметом вивчення — співвідношення цих мір з метричними.

Особливо велике значення історична метрологія має при вивченні джерел соціальноекономічної історії. Вона дає змогу визначити час і місце виникнення джерела, довести автентичність документа. Історія системи вимірювань — частина історії будьякого народу, будьякої країни.