Етнічні процеси

Етнічні процесиетнологічна субдисципліна; істотна зміна в ході історичного розвитку окремих етнічних елементів, частин етносів та етносів в цілому (див. Етнос), а також поява нових етнічних спільнот. Етнічні процеси відбуваються стихійно і багато в чому незалежно від свідомості й волі людей.

Термін «Етнічні процеси» було вжито в 20х pp. XX ст. М. Я. Марром. Однак розгляд деяких видів етнічних процесів відбувався ще в XIX ст. Головна увага при цьому приділялася процесам асиміляції, що виникала під час всебічних контактів великих і розвинених етносів з невеликими іноетнічними групами, які потрапляли в їх середовище і згодом були поглинуті. Проте аналіз таких процесів був неповним, об'єктивні чинники їх розвитку недооцінювалися.

Процеси взаємодії порівняно до розвинених етнічних груп грунтовно розроблені наприк. XIX — на поч. XX ст. західними, переважно американськими вченими. Крім поняття «асиміляція», в якому підкреслювалися психологічні аспекти, пов'язані зі зміною самосвідомості, вчені вживали для аналізу початкових етнічних контактів поняття «акомодація» чи «адаптація», для пояснення зміни елементів культури — «акультурація»; для позначення фізичного змішування етнорасових груп —«амальгамація»; для соціальноекономічного єднання — «інтеграція» тощо.

Існує кілька класифікацій етнічних процесів. Найпоширенішою з них є їх поділ на еволюційні й трансформаційні. Останні в свою чергу поділяються на етнорозподільні (парціація, сепарація, дисперсизація тощо) та етнооб'єднувальні (асиміляція, консолідація, інтеграція, міжетнічна міксація тощо).