Динаміка соціальна

Динаміка соціальна (грец. dynamicos-сильний, дужий) - розвиток, зміна будь-якого соціального явища (соціальної системи, структури, відносин тощо) під впливом сил, що діють на нього, внаслідок чого воно відхиляється від попереднього стану. Поняття соціальна динаміка запропоноване французьким соціологом О. Контом (1798- 1867 pp.) для аналізу змін або послідовного становлення соціальних явищ на відміну від соціальної статики, що вивчає сталі структури, які забезпечують соціальний порядок та цілісність суспільства. Водночас О. Конт ототожнював соціальну динаміку з соціальним прогресом, тобто з безперервним розвитком соціальних явищ у напрямі будь-якої бажаної глобальної мети. Звідси акцент на пошук причин, форм і механізмів соціального прогресу й неуважність до амбівалентних і деструктивних виявів соціальної динаміки

У сучасній соціології соціальна динаміка розглядається як універсальнавластивість соціальних явищ, що зумовлює їх зміну у прогресивному і регресивному напрямах. Вивчення динаміки структури, соціальних інститутів, культури, масової свідомості тощо становить важливу тему сучасних соціологічних досліджень. У соціальній психології активно вивчається т. зв. групова соціальна динаміка, процеси, що трапляються в малих соціальних групах (сім'ї, трудовому колективі, шкільному класі) у зв'язку з вирішенням проблеми лідерства, прийняттям групових рішень, забезпеченням лояльної поведінки членів груп, розробкою групових цінностей, мети та норм і засвоєнням їх індивідами.