Реформа поліції 1862 р. Та її державно-правова сутність

Реформування поліції зумовлювалося необхідністю взяти під контроль мільйонні маси селян, яких звільнили від кріпосної залежності у 1861 р. 25 грудня 1862 р. Олександр II підписав указ, яким затвердив "Тимчасові правила про устрій поліції в містах та повітах губерній". Вони реорганізовували всю існуючу раніше поліційну структуру у державі в цілому і в Україні зокрема. На поліцію покладалися такі функції: охорона громадського порядку; контроль за населенням; розшук злочинців; досудове слідство; охорона об'єктів (варта), виконання вироку, конвой. Поліцію поділили на підрозділи: загальну; кримінальну; залізничну; фабричну; річкову; політичну поліцію (окремий корпус жандармів).

У губернських центрах існували губернські поліційні управління та губернське жандармське управління, які очолювали поліційний чи жандармський генерал-майор або полковник. На території губернії окремо існували повітова поліція та міська поліція. Повітову очолював повітовий справник, призначений губернатором. Йому підпорядковувався колегіальний виконавчий орган - повітове поліційне управління (помічник справника, члеии-заседателі). Повіт поділявся на стани (на чолі зі становим приставом та поліцейським урядником), дільниці чи сотні (на чолі із сотниками) та селища (на чолі десяцьким). Останні два обиралися населенням і працювали на громадських засадах (безоплатно).

Міська поліція діяла в усіх губернських містах, градоначальствах, в окремих повітових та безповітових містах. Міське поліційне управління очолював поліцмейстер, якого призначав губернатор чи градоначальник (наприклад в Одесі). Йому підпорядковувалися нижчі чини та виконавчі урядовці, дільничні пристави, міські пристави, поліційні наглядачі, городові, поліцейські служителі. Міста розділялися на сектори: частини (міський пристав), дільниці (дільничий пристав) та околотки (околоточний). За порядком на вулицях стежив городовий. Загальне керівництво поліцією і жандармерією здійснював Департамент поліції Міністерства внутрішніх справ.

Ключові поняття: справник, поліцмейстер, пристав, соцький, десяцький, околоточний, городовий, стани, дільниці, частини, околотки.

Історико-правова подія: 25 грудня 1862 р. - реформа поліції в Російській імперії.