Головні положення кодексу законів про працю УРСР 1971 р.

Необхідність нової кодифікації судового законодавства пов'язувалася з тим, що з часу прийняття Кодексу законів про працю 1922 р. пройшло майже 50 років і накопичилося велика кількість законів, які його суттєво змінювали та доповнювали. Змінилася значною мірою і суспільно-політична ситуація в державі. На підставі загальносоюзних "Основ" законодавства про працю, Верховна Рада УРСР 1 грудня 1971 р. прийняла і ввела в дію з 1 червня 1972 р. Кодекс законів про працю УРСР. Він містив такі головні розділи: загальні положення судового законодавства; колективний договір між трудовим колективом та адміністрацією підприємства чи організації; судовий договір між працівником та адміністрацією; норми робочого часу; час відпочинку; нормування обсягів праці; види і норми заробітної плати; компенсації при переведенні на іншу посаду, в іншу місцевість тощо; відповідальність за нанесені збитки підприємству; трудова дисципліна; охорона праці; особливості праці жінок, молоді, неповнолітніх, тих, хто навчається заочно чи на вечірніх відділеннях; вирішення трудових спорів та судових конфліктів; державне соціальне страхування; нагляд за дотриманням судового законодавства.

Провідними засадами Кодексу законів про працю можна вважати: - посилення боротьби зі злісними порушниками трудової дисципліни, прогульниками шляхом штрафних санкцій, переведенням на нижчу посаду або менш прибуткову працю, зменшенням відпустки;

- підвищення відповідальності за випуск неякісної та бракованої продукції;

- при розірванні працівником трудового договору з власної ініціативи без поважних причин, він мав попередити адміністрацію за два місяці, а з поважних - за місяць;

- кодекс закріплював права громадян на працю, відпочинок, на своєчасне одержання заробітної плати, компенсацій, соціального страхування тощо.

Зі змінами та доповненнями, внесеними у 1989-2002 pp., цей кодекс продовжує діяти і до цього часу.

Ключові поняття: право на працю, трудовий договір, колективний договір, кодекс, трудова дисципліна, охорона праці, трудові спори та конфлікти, профспілки.

Історико-правова подія: 1 червня 1972 р. - набрав чинності Кодекс законів про працю в УРСР.